Rozwiązanie

xaris to nowoczesna technologia GIS funkcjonująca w oparciu o przestrzenną bazę danych – dedykowana dla przedsiębiorstw i jednostek zarządzających danymi przestrzennymi. Rozwiązanie tworzy jednolitą platformę integrującą dane przestrzenne i opisowe, dostarczając narzędzia przechowywania, zarządzania, edycji oraz publikowania danych przestrzennych. xaris oferuje także gotowe skonfigurowane modele danych odpowiadające potrzebom poszczególnych branż. System może być integrowany z innymi rozwiązaniami i posiada otwarty standard zapisu danych. Kontrola topologii, “ciągłość” danych przestrzennych i wygodna nawigacja, skalowalność i modularność rozwiązania oraz zorientowanie obiektowe w szczególności predestynują je do zastosowań branżowych.

Geoportal jako interaktywna mapa

xaris zawiera podstawowe warstwy mapowe najczęściej poszukiwane przez internautów. Oferuje dane graficzne i opisowe dla obszaru działania jednostki samorządu terytorialnego. Interaktywna mapa może być wywoływana z poziomu oficjalnego serwisu internetowego miasta i/lub gminy. Portal oferuje możliwości przeglądania, wyszukiwania, analizowania i drukowania danych opisowo-graficznych.

Geoportal jako system informacji przestrzennej

xaris zapewnia dostęp do różnorodnych danych opisujących zjawiska i zdarzenia występujące na terenie działania danej jednostki administracji publicznej. Stanowi przyjazne w użyciu narzędzie zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i dla pracowników administracji. System gromadzi i harmonizuje informacje z wielu różnych źródeł, umożliwiając ich łatwe wyszukiwanie oraz analizowanie. Tym samym znacznie poprawia jakość procesów decyzyjnych.

 

Wspierane procesy

 • Gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie informacji graficznej, opisowej, tabelarycznej i fotograficznej organom administracji publicznej
 • Określanie położenia obiektów w przestrzeni za pomocą m.in. współrzędnych geodezyjnych, GPS, adresów czy numerów działek ewidencyjnych
 • Dostęp dla użytkowników systemu do kompleksowych informacji dotyczących przestrzeni geograficznej

Korzyści

 • Usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną oraz poprawa procesów decyzyjnych
 • Zestawienie w jednym miejscu danych z wielu systemów oraz serwisów dziedzinowych
 • Wyeliminowanie powielania danych
 • Łatwe wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie danych z wielu źródeł
 • Jednorodne środowisko dla różnych użytkowników
 • Wygodny dostęp urzędników i obywateli do informacji przestrzennej
 • Zgodność z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP)
 • Promocja działań administracji publicznej

Model wdrożenia

Analiza przedwdrożeniowa
5%

Opracowanie wdrożenia
15%

Opracowanie danych
50%

Instalacja i konfiguracja systemu
10%

Szkolenia
10%

Opieka techniczna
10%

Geoportale

Właściwości systemu

Technologie webowe

Wykorzystujemy standardy HTML5 i CSS3 tworząc portale responsywne oraz umożliwiając tym samym wygodną edycję i przeglądanie danych również na urządzeniach mobilnych z dowolnym systemem operacyjnym

Skalowalność

Dzięki wbudowanej aplikacji administrator dowolnie może rozbudowywać projekt

Standardy OGC

Podczas budowania infrastruktury danych przestrzennych 2/3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WMTS

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS

Formaty danych

Obsługujemy zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D

Paszportyzacja

Paszportyzacja odbywa się w oparciu o dane, które zostają pozyskane w procesie wektoryzacji map analogowych, migracji danych z innych systemów, zasileniu systemu danymi cyfrowymi

 

Klienci

Skontaktuj się z nami!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO’), informujemy: administratorem danych osobowych jest SHH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, KRS 0000032322 („SHH”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonych zgód, czy też potrzeby zgłoszenia nam przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji, możliwy jest kontakt z nami na adresy: SHH Sp. z o.o. ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław lub RODO@shh.pl

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez SHH w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności), m.in. procesu rekrutacyjnego, realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, realizacji szkoleń, realizacji praktyk i staży, realizacji projektów informatycznych, udzielania informacji uprawnionym osobom, rozpatrywania zgłoszeń, skargi wniosków. W przypadku udzielenia zgód, cele te zostały określone także w formułach tych zgód. Nadto, SHH przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, opisanego w Polityce Prywatności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych zasadniczo następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń przez SHH oraz do realizacji zawartej przez Państwa umów o świadczenie usług oferowanych przez SHH, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SHH działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SHH ciążącego na SHH obowiązku prawnego. Natomiast w pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania przez SHH świadczeń, wynikających z formularza i udzielonych przez Państwa zgód. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi SHH informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie do czasu upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia bądź dochodzenia roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
SHH wskazuje na niezbędność zapoznania się przed wysłaniem formularza oraz wyrażeniem zgód ze szczegółowymi informacjami z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami używania plików cookies i kategoriami odbiorców danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl